Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Zhong Tai Lai Hotel Shenzhen

Addr: 57 Yongxin Street (Yongxin Jie) Jiefang Road (Jiefang Lu)(57(()
Tel: +86-755-66886388  Fax: +86-755-22184866
click and print it with you